BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1231/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Sở Xây dựng Bắc Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 220/SXD - KTXD ngày 05/6/2006 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện các công việc chuyển tiếp của các dự án khi áp dụng Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng theo hướng dẫn tại phần III Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

2. Những khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/10/2004 được điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng và những khối lượng thi công xây lắp thực hiện từ ngày 01/10/2005 được điều chỉnh dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng.

Trường hợp có căn cứ khẳng định phần chi phí nhân công điều chỉnh người lao động không được hưởng thì không điều chỉnh. Việc có phải lập lại dự toán theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 hay không căn cứ hướng dẫn tại mục 1 công văn này.

Sở Xây dựng Bắc Giang căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:
-Như trên
- Lưu VP - BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng