BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1231/TCT-PCCS
V/v Tiền lương bổ sung cho Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Hà Nội

Trảlời công văn số 2789/CT-ĐTNN ngày 05/3/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội vềchi phí tiền lương bổ sung cho Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ. Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại Mục III Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính thì các khoản chi được tính vào chi phí hợp lý trong kỳ phải liên quanđến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Trường hợp Công ty liên doanh Nhàmáy bia Đông Nam Á trong năm 2005 có khoản chi lương bổ sung cho Tổng giám đốctrong thời kỳ từ năm 1998 đến năm 2003 (Tổng giám đốc đã thôi giữ chức vụ từtháng 5 năm 2003) thì khoản chi này không liên quan đến thu nhập chịu thuếtrong kỳ tính thuế năm 2005 nên không được tính vào chi phí hợp lý của Công tytrong năm.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương