VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1231/VPCP-KTTH
V/v Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc cắt giảm nợ vốn vay

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1294/TC-TCT ngày 13 tháng 02 năm 2003), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1313 BKH/QLDA ngày 11 tháng 3 năm 2003), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 224/NHNN-KTTC ngày 11 tháng 3 năm 2003), về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập phát sinh từ khoản vốn vay được cắt giảm nợ của Công ty liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của các Bộ về việc không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh tương ứng với khoản vốn vay của Công ty liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole đã được chủ nợ cắt giảm. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể; đồng thời, có văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính và hạch toán để quản lý cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy