BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1232/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Góp ý Thông tư hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Triển khai thực hiện Chương trìnhcông tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy phạm phápluật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư liêntịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ngày 28/11/2007về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp cho giáo viên mầm non công lập.

Văn bản dự thảo đã được lấy ý kiếngóp ý của các cục, vụ, viện trong Bộ Giáo dục và Đào tạo: ý kiến từ các sở giáodục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội thảo 02 nămthực hiện Thông tư liên tịch số 71 tại Hà Nội ngày 11/11/2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bảnDự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp cho giáo viênmầm non công lập đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo ý kiến góp ý nội dung dựthảo bằng văn bản.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Giáodục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) 49 Đại Cồ Việt,Hà Nội và qua địa chỉ E-mail: [email protected] trước ngày 30 tháng 3 năm2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập