BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1232/BGTVT –VP
V/v: Đăng ký thời gian trình các đề án trong Chương trình công tác năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ GTVT đã có Công văn số 8326/BGTVT-VP ngày 14/11/2008 gửi Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo kiểm điểmchỉ đạo điều hành năm 2008 và chương trình công tác năm 2009, trong đó Bộ GTVTdự kiến năm 2009 trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 27 đề án.

Sau khi Quốc hội thông qua LuậtGiao thông đường bộ sửa đổi, Bộ GTVT được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo vănbản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ, cũng nhưxuất phát từ yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành; sau khi rà soát lại, Bộ Giaothông vận tải xin được đăng ký danh mục các đề án thuộc Chương trình công táccủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009 như sau:

1. Bổ sung các đề án vào Chươngtrình công tác năm 2009

1.1 Các đề án bổ sung mới (sovới văn bản số 8326/BGTVT-VP ngày 14/11/2008 của Bộ GTVT)

- Nghị định quy định về việc lưuhành xe ô tô của người nước ngoài có tay lái bên phải vào Việt Nam.

- Nghị định sửa đổi, bổ sungNghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không dân dụng (hoặcNghị định thay thế).

- Đề án phát triển vận tải hànhkhách công cộng bằng xe buýt.

- Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dândụng Quốc gia.

- Nghị định sửa đổi, bổ sungNghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử lý phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

1.2 Các đề án BGTVT dự kiếntrình tháng 12/2008 chuyển sang Chương trình công tác năm 2009

- Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bấthợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng: Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 693/TTr-BGTVT ngày 11/02/2009.

- Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cụcĐường bộ Việt Nam: Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 1069/TTr-BGTVT ngày27/02/2009.

- Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tragiao thông vận tải.

2. Xin rút khỏi Chương trìnhcông tác năm 2009

Bộ GTVT xin rút đề án “Chiếnlược tổng thể phát triển dịch vụ vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải toàn ngành”ra khỏi chương trình công tác, vì trong Chiến lược phát triển giao thông vậntải Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 đã có nội dung này.

Như vậy trong năm 2009, Bộ GTVTđăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 34 đề án (Danh sách các đề án theoPhụ lục 1 kèm theo).

Bộ Giao thông vận tải đề nghịVăn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ KTN, TH (VPCP);
- Các Vụ: TCCB, KHĐT, VT, PC, HTQT, KHCN, TC;
- Các Cục: HKVN, HHVN, ĐBVN, ĐSVN, ĐTNĐ VN;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, TH (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNGTRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNHPHỦ NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Thời gian Bộ trình CP, TTgCP

Ghi chú

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Tháng 2

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tháng 2

3

Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải.

Tháng 3

4

Nghị định ban hành Quy chế về quản lý mua tàu bay, động cơ, vật tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay

Tháng 4

5*

Nghị định về niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới

Tháng 5

6*

Nghị định về danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Tháng 5

7*

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tháng 5

8*

Nghị định quy định về việc lưu hành xe ô tô của người nước ngoài có tay lái bên phải vào Việt Nam

Tháng 5

9

Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 5

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 5

11

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Tháng 6

12

Điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Tháng 6

13*

Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Tháng 6

14*

Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ

Tháng 6

15*

Nghị định về vận tải đa phương thức

Tháng 6

16

Đề án quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Tháng 6

17

Đề án cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt nam đến năm 2020

Tháng 6

18*

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tháng 7

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Tháng 7

20

Đề án quy hoạch chi tiết hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam

Tháng 7

21

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (hoặc Nghị định thay thế)

Tháng 9

22

Đề án điều chỉnh quy hoạch cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Tháng 9

23

Quy hoạch đấu nối hệ thống giao thông Việt Nam – Cam Pu Chia

Tháng 9

24

Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải

Tháng 9

25

Đề án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc – Nam trên biển

Tháng 9

26

Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2010-2020

Tháng 9

27

Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Tháng 10

28

Đề án Nghiên cứu, đề xuất gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự liên quan đến thiệt hại ô nhiễm dầu, nhiên liệu từ tàu biển năm 2001 (Bunker 2001)

Tháng 10

29

Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn

Tháng 10

30

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia

Tháng 11

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không trên lãnh thổ Việt Nam

Tháng 12

32

Nghị định thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Tháng 12

33

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Tháng 12

34

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tháng 12

Ghi chú: Văn bản quy phạm phápluật có dấu (*) là những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộnăm 2008.