BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1232/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh tổng dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT - BXD.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: - Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản số 723/CV - SXD ngày 02/6/2006 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tổng dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT -BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mọi chế độ chính sách của người lao động được phản ánh trong giá thành của sản phẩm và thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa đơn vị nhận thầu và Chủ đầu tư; Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương theo quy định hiện hành của Chính phủ phù hợp thời điểm tăng lương nên trong quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 03/2005/TT -BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004 không phân biệt loại hợp đồng và điều kiện ký kết trong hợp đồng giao nhận thầu; Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Vụ XL, Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng