BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1232 TCT/NV5
V/v ghi giảm doanh thu và hoá đơn đối với việc giảm giá bán xe ô tô

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam.

Trả lời công văn số 1119/CT-TQD ngày 16/10/2002 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số TMV-A106/2003 của Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam về đề nghị được ghi giảm doanh thu đối với khoản giảm giá khi thực hiện giảm giá bán xe ô tô cho các đại lý theo phương thức mua đứt bán đoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty ô tô TOYOTA thực hiện giảm giá bán xe cho các đại lý bán xe cho Công ty theo hình thức mua đứt bán đoạn, việc giảm giá bán thực hiện theo hình thức theo lô, sau khi Công ty đã viết hoá đơn và kê khai nộp thuế TTĐB thì khi thực hiện thanh toán khoản tiền giảm giá cho các đại lý, Công ty căn cứ vào quyết định giảm giá của Công ty và biên bản đối chiếu giữa Công ty và đại lý để điều chỉnh khoản tiền giảm giá trên hoá đơn bán hàng vào kỳ tiếp theo. Hoá đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hoá bán của hoá đơn nào. Hoá đơn này đối với bên bán là chứng từ hạch toán doanh thu và mức tính thuế, đối với bên đại lý bán hàng là chứng từ hạch toán giá vốn hàng hoá mua vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Công ty ô tô TOYOTA biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến