VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1232/VPCP-VI
V/v kế hoạch thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng năm 2003

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Thanh tra Nhà nước

Xét kế hoạch số 201/ KH-TTN ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Thanh tra Nhà nước về việc tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra đầu tư xây dựng năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với Kế hoạch nêu trên của Thanh tra Nhà nước, Yêu cầu Thanh tra Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, cử cán bộ có phẩm chất, năng lực tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra.

- Rút kinh nghiệm về việc thanh tra đầu tư xây dựng năm 2002, Thanh tra Nhà nước cần có báo cáo kịp thời, nghiêm túc kết quả từng cuộc thanh tra, kiểm tra lại từng đơn vị ngay sau khi có kết luận thanh tra để Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hiệu quả thanh tra.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Thanh tra Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm