BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12321/TCHQ-TXNK
V/v trả lời kiến nghị của IRRI

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam.(Tòa nhà Vin di truyền nông nghiệp, Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 14/12/2015 của Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) về việc nhập khẩu ô tô để sử dụng cho hoạt động của Văn phòng quốc gia IRRI, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 , thì Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được kýkết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa được miễn thuếnhập khẩu theo Điu ước quốc tế thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phải báo cáo việcsử dụng hàng hóa miễn thuếnhập khẩu theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Căn cứ khoản 1 Điều V Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI), đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tạiQuyết định số 2128/QĐ-TTg ngày 26/11/2014, thì tài sản của Văn phòng Quốc gia (danh mục tài sản của Văn phòng Quốc gia IRRI được đính kèm trong Phụ lục I) và các tài sản hoặc dưới sự giám sát hoặc quản lý bởi Văn phòng Quốc gia và các cơ sdo Văn phòng Quốc gia sử dụng sẽ không được xâm phạm. Danh mục tài sản nói trên có thể được IRRI cập nhật theo thời gian và sẽ cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một bản sao để biết thông tin và hướng dẫn trong việc thực hiện Thỏa thuận này.

Căn cứ khoản 4 Điều V Thỏa thuận, thì tuân thủ theo các điều kiện mà Chính phủ Việt Nam quy định về bảo v nguồn thu nhập, miễn tất cả các nghĩa vụ và thuế đối với hàng hóa được IRRI nhập khẩu hoặc xuất khẩu để sử dụng chính thức.

Căn cứ các quy định trên, hàng hóa nhập khẩu để sử dụng chính thức choVăn phòng Quốc gia IRRI thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu và thuộctrường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, hồ sơ, thủ tụcmiễn thuế, báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu thựchiện theo quy định tại Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Quốc gia của IRRI tại ViệtNam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- PTCT Nguyễn Dương Thái (b/c);
-
Lưu: VT; TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ