BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1233/BGTVT –VP
V/v: giao nhiệm vụ thực hiện các đề án năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
- Viện Chiến lược phát triển giao thông vận tải

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2009, Bộ GTVT xây dựng danhmục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và danh mục các đề án trìnhBộ trưởng năm 2009, cụ thể tại các phụ lục 1, 2, 3, 4 kèm theo.

Ngoài những đề án nói trên, xuất phát từ tình hình thực tế,các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể đề xuất với Bộ GTVT xây dựng, sửa đổi, bổsung các đề án cần thiết khác để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nướcngành GTVT.

Yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo; Thủ trưởng các cơquan, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng và trình đúng tiến độ với chấtlượng cao các đề án được giao trong các phụ lục kèm theo, chủ động phối hợpchặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để các đề án được trình và sớm được banhành. Trong quá trình thực hiện cần nghiêm túc tuân thủ Quy chế làm việc củaChính phủ ban hành theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007, Quyết địnhsố 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24/05/2006 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, banhành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp phải thay đổi thời gian trình, sửa đổi tên đề ánhoặc xin đưa ra khỏi chương trình công tác,... thực hiện theo các bước như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị soạn thảo và đơn vị chủ trì trìnhphải trao đổi trước và có văn bản báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ GTVT).

2. Văn phòng Bộ xin ý kiến Vụ Pháp chế (đối với đề án vănbản quy phạm pháp luật) hoặc Vụ Kế hoạch Đầu tư (đối với đề án quy hoạch).

3. Văn phòng Bộ xin ý kiến của Thứ trưởng phụ trách và tổnghợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liênquan ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và dự thảo văn bản trình lãnh đạo Bộ ký gửiVăn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh các nội dung liên quan.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạchvà Đầu tư theo dõi, đôn đốc và hàng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởngtình hình thực hiện các đề án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TH (2).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN BỘGIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Bộ trình CP, TTgCP

Thứ trưởng phụ trách

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án khẩn nguy tổng thể đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, Thanh tra Bộ

Tháng 2

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TTra Bộ; Cục ĐKVN

Tháng 2

Ngô Thịnh Đức

3

Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông vận tải.

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, KCHT, KHĐT, TC, VT, ATGT; Các Cục: ĐKVN, ĐBVN

Tháng 3/2009

Ngô Thịnh Đức

4

Nghị định ban hành Quy chế về quản lý mua tàu bay, động cơ, vật tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo dưỡng tàu bay

Cục Hàng không VN và TCT HKVN

Vụ KHCN

Vụ: PC, TC, VT, KHĐT

Tháng 1

Tháng 4

Lê Mạnh Hùng

5*

Nghị định về niên hạn sử dụng đối với xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN
Các Vụ: PC, MT, VT, KHĐT; Cục ĐBVN

Tháng 2

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

6*

Nghị định về danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, MT, KHCN

Tháng 2

Tháng 5

Lê Mạnh Hùng

7*

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, ATGT, KHCN, Cục QLXD&CLCTGT, Cục Đường sắt VN

Tháng 2

Tháng 5

Lê Mạnh Hùng

8*

Nghị định quy định về việc lưu hành xe ô tô của người nước ngoài có tay lái bên phải vào Việt Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC,HTQT,MT, KHĐT, Cục ĐKVN

Tháng 2

Tháng 5

Lê Mạnh Hùng

9

Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục Đường bộ VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, KHCN, Cục Giám định, TEDI, Viện Chiến lược và phát triển GTVT

Tháng 3

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục Hàng hải VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, TC, PC, Viện Chiến lược và phát triển GTVT

Tháng 3

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

11

Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cục Hàng không VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, VT, KHCN

Tháng 2

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

12

Điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Cục Hàng không VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, VT, KHCN

Tháng 2

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

13*

Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, ATGT

Tháng 3

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng

14*

Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ TC

Các Vụ: KCHTGT, HTQT, KHĐT, PC; Cục QLXD&CLCTGT; Viện CL và PT GTVT

Tháng 3

Tháng 6

Nguyễn Hồng Trường

15*

Nghị định về vận tải đa phương thức

Vụ VT

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT; các Cục: HHVN, HKVN, Đsắt VN, Đbộ VN, ĐTNĐ VN

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng

16

Đề án quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ KHĐT

Tháng 3

Tháng 6

Ngô Thịnh Đức

17

Đề án cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt nam đến năm 2020

Cục Đường sắt Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: KCHT, PC

Tháng 3

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

18*

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, Thanh tra Bộ, KHĐT, KHCN, MT, HTQT, KCHTGT, Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT

Tháng 3

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

19

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Cục Hàng hải VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: VT, TC, PC

Tháng 3

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

20

Đề án quy hoạch chi tiết hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam

Cục Đường bộ VN

Vụ KHĐT

Vụ PC, VT

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

21

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (hoặc Nghị định thay thế)

Cục Hàng không VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT,T.Tra Bộ, KCHTGT, MT, TC KHCN, TCT HKVN

Tháng 6

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng

22

Đề án điều chỉnh quy hoạch cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KCHT

Tháng 6

Tháng 9

Trần Doãn Thọ

23

Quy hoạch đấu nối hệ thống giao thông Việt Nam – Cam Pu Chia

Cục Đường bộ Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHT

Tháng 7

Tháng 9

Trần Doãn Thọ

24

Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải

Viện Chiến lược và phát triển GTVT

Vụ Môi trường

Vụ PC, KHCN, Các Cục: ĐBVN, Đsắt VN, Đsông VN, ĐKVN, HHVN, HKVN

Tháng 7

Tháng 9

Trần Doãn Thọ

25

Đề án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao tốc Bắc – Nam trên biển

Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHT, ATGT; Cục HHVN

Tháng 7

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng

26

Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2010-2020

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KCHT

Tháng 6

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng

27

Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHĐT, TC, MT, HTQT, TCT HHVN

Tháng 7

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

28

Đề án Nghiên cứu, đề xuất gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự liên quan đến thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu từ tàu biển năm 2001 (Bunker 2001)

Cục Hàng hải VN

Vụ HTQT

Các Vụ: PC, ATGT, TC, MT, HTQT; TCT HHVN

Tháng 8

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

29

Đề án kiểm soát khí thải mô tô, xe máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố lớn

Cục Đăng kiểm VN

Vụ Môi trường

Các Vụ: VT, KHCN, PC

Tháng 8

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

30

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT,TCCB,T.Tra Bộ, HTQT

Tháng 8

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không trên lãnh thổ Việt Nam

Cục Hàng không VN

Vụ ATGT

Các Vụ: VT, PC, HTQT

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

32

Nghị định thay thế Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, T.Tra Bộ
TCT HHVN

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

33

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐTNĐ

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, KCHTGT, T.Tra Bộ

Tháng 9

Tháng 12

Lê Mạnh Hùng

34

Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cục Hàng không VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, VT, KHCN

Tháng 10

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

Ghi chú: Văn bản quy phạm pháp luật có dấu (*) là những vănbản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

PHỤ LỤC 2

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁNTRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 về ban hành Điều lệ đường ngang

Cục Đường sắt VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, PC, ATGT; Cục ĐBVN,

TCTy ĐSVN

Tháng 1

Tháng 4

Lê Mạnh Hùng

2*

Quy định về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ và việc lưu hành xe quá tải, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: VT, ATGT, TTra Bộ; Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT

Tháng 2

Tháng 5

Lê Mạnh Hùng

3*

Quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ: VT, ATGT, PC, TTra Bộ

Tháng 2

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

4*

Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ: VT, ATGT, PC, TTra Bộ

Tháng 2

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

5*

Hướng dẫn thực hiện quy định về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: ATGT, KHCN, PC; Cục Đăng kiểm VN

Tháng 2

Tháng 5

Lê Mạnh Hùng

6

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, Cục ĐTNĐVN

Tháng 2

Tháng 5

Trần Doãn Thọ

7

Quy chế báo cáo số liệu thống kê trong vận tải hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ KHĐT

Các Vụ: TC, PC, ATGT, VT

Tháng 3

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng

8*

Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật GTĐB cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia GTĐB

Cục Đường bộ VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT

Tháng 3

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

9

Quy chế phương thức không lưu hàng không dân dụng

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, HTQT, ATGT

Tháng 3

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng

10*

Quy định về tốc độ xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: KHCN, VT, PC, KCHTGT; Cục Đăng kiểm VN

Tháng 3

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

11*

Quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: ATGT, KCHTGT, TTra Bộ; Các Cục: ĐKVN, QLXD & CLCTGT

Tháng 3

Tháng 6

Lê Mạnh Hùng

12*

Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KHCN

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT; Cục ĐKVN

Tháng 3

Tháng 6

Trần Doãn Thọ

13*

Quy định về công tác quản lý, bảo trì đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: TC, KHĐT, KHCN, HTQT, PC

Tháng 3

Tháng 6

Ngô Thịnh Đức

14*

Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ ATGT

Các Vụ: TCCB, VT, TTra Bộ, PC, TC, KCHTGT; Cục ĐKVN

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

15*

Quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT; Cục Đường bộ VN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

16*

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Đường bộ

Cục Đường bộ VN

Thanh tra Bộ

Các Vụ: TCCB, PC, TC, ATGT, KCHTGT, KHCN, MT

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

17*

Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: KHCN, ATGT, KCHTGT, Ttra Bộ, PC, MT

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

18*

Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: MT, PC, VT, ATGT; Cục Đường bộ VN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

19*

Quy định về kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Cục Đăng kiểm VN

Vụ KHCN

Các Vụ: MT, PC, VT, ATGT; Cục Đường bộ VN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

20*

Quy định về quản lý vận tải hành khách bằng xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, HTQT, Cục ĐKVN

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

21*

Quy định về vận tải hàng hoá bằng xe ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: ATGT, HTQT, PC; Cục ĐKVN

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

22

Thông tư thay thế Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Cục Hàng hải VN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, MT, KCHTGT, HTQT TTra Bộ; Cục ĐKVN, TCT HHVN

Tháng 4

Tháng 7

Trần Doãn Thọ

23*

Thông tư liên Bộ GTVT - Bộ TC Hướng dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải ô tô

Cục Đường bộ VN

Vụ VT

Các Vụ: TC, PC

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

24

Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, KCHTGT,VT,MT Cục ĐBVN

Tháng 7

Ngô Thịnh Đức

25*

Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm thu phí

Cục Đường bộ VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: TCCB, TC, VT, KCHTGT, KHĐT, PC, MT

Tháng 4

Tháng 7

Nguyễn Hồng Trường

26

Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Hàng không dân dụng VN về vận chuyển hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ VT

Các Vụ: ATGT,PC,HTQT

Tháng 5

Tháng 8

Lê Mạnh Hùng

27

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Phan Thiết

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 5

Tháng 8

Trần Doãn Thọ

28

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Lai Châu

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 5

Tháng 8

Trần Doãn Thọ

29

Quy chế khai thác cảng hàng không, sân bay

Cục Hàng không VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHĐT, VT, PC

Tháng 6

Tháng 9

Lê Mạnh Hùng

30

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 quy định tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT,KCHTGT, MT, ATGT; TTra Bộ

Tháng 6

Tháng 9

Ngô Thịnh Đức

31

Quy chế về sử dụng đơn vị đo lường cho hoạt động bay hàng không dân dụng

Cục Hàng không VN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT

Tháng 6

Tháng 9

Trần Doãn Thọ

32

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2004 ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Ttra Bộ

Tháng 7

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

33

Thông tư thay thế Quyết định số 702/2000/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2000 về việc phân công trách nhiệm trong quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, KHĐT, TC, PC; Các Cục: ĐBVN, QLXD & CLCTGT, ĐTNĐVN, HHVN

Tháng 10

Lê Mạnh Hùng

34

Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Pleiku

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 7

Tháng 10

Trần Doãn Thọ

35

Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lụt trong ngành đường sắt

Cục Đường sắt VN

Vụ ATGT

Các Vụ: VT, PC, TCT ĐSVN; BCĐ PCLB &TKCN Bộ GTVT,

Tháng 8

Tháng 11

Nguyễn Hồng Trường

36

Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường

Các Vụ, Cục, Tập đoàn, Tổng công ty

Tháng 11

Trần Doãn Thọ

37

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT; TTra Bộ

Tháng 8

Tháng 11

Trần Doãn Thọ

38

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Giao thông vận tải các cấp

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, KHCN, TCCB, TC; các Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 11

Lê Mạnh Hùng

39

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 03/3/2007 hướng dẫn hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, ATGT, TCCB, VT, KCHTGT, MT; các Cục quản lý chuyên ngành

Tháng 11

Ngô Thịnh Đức

40

Chế độ làm việc, kỷ luật lao động đặc thù của nhân viên hàng không

Cục Hàng không VN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, HTQT

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

41

Thông tư hướng dẫn về quản lý nhiệm vụ, đề án, dự án sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường trong ngành Giao thông vận tải

Vụ Môi trường

Vụ Môi trường

Các Vụ, Cục, Viện, Trường

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

42

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: KHCN, MT, TC, PC

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

43

Thông tư ban hành định ngạch, định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện thuỷ nội địa

Cục Đường thuỷ nội địa VN

Vụ KHCN

Các Vụ: VT, PC,TC;

Cục ĐKVN

Tháng 9

Tháng 12

Nguyễn Hồng Trường

44

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Lào Cai

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

45

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Quảng Ninh

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

46

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Thanh Hoá

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

47

Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không An Giang

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ KHĐT

Các Vụ: PC, KHCN, HTQT, TCCB, VT, KCHT

Tháng 9

Tháng 12

Trần Doãn Thọ

PHỤ LỤC 3

DỰ THẢO CÁC ĐỀ ÁN BỘ GTVT SOẠN THẢOĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH NĂM 2009

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình dự thảo

Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng

Thứ trưởng phụ trách

Cơ quan ban hành

1

Thông tư liên tịch Hướng dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải ô tô

Cục ĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: TC, PC

Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính

Tháng 4

Tháng 7

Lê Mạnh Hùng

Liên Bộ: GTVT - TC

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ BỘGTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ NĂM 2009

(Không đăng ký trong chương trìnhcông tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thứ trưởng phụ trách

1

Sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC.

2

Hiệp định vận tải biển Việt Nam - I-xra-en

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC.

3

Hiệp định vận tải biển Việt Nam - Ai Cập

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC.

4

Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Malaysia

Cục Hàng không Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC.

5

Sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam - Trung Quốc

Cục Đường bộ Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC,

Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng

Trần Doãn Thọ

6

Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường thuỷ với Campuchia

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC,

Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng

Nguyễn Hồng Trường

7

Sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư vận tải đường bộ Việt Nam - Lào

Cục Đường bộ Việt Nam

Vụ HTQT

Các Vụ: VT, PC,

Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng

Lê Mạnh Hùng