BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1233/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT - BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lào Cai

Trả lời văn bản số 490/CV - GTVT ngày 31/5/2006 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lao Cai về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT -BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc áp dụng Thông tư số 03/2005/TT - BXD:

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mọi chế độ chính sách của người lao động được phản ánh trong giá thành của sản phẩm và thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa đơn vị nhận thầu và Chủ đầu tư; Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương theo quy định hiện hành của Chính phủ phù hợp thời điểm tăng lương nên trong quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số Thông tư số 03/2005/TT -BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004 không phân biệt loại hợp đồng và điều kiện ký kết trong hợp đồng giao nhận thầu; Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng.

2. Việc áp dụng định mức dự toán:

Định mức hao phí cho các công tác xây lắp được ban hành trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình thống nhất được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và biện pháp thi công ở mức trung bình tiên tiến; Mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công ở từng công tác cũng được xác định bình quân và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đo bóc tiên lượng hoặc quy ước để giảm bớt khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo mức hao phí bình quân và được thống nhất áp dụng chung.

Khối lượng bê tông cốt thép các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông cốt thép không trừ cốt thép trong bê tông.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Lao Cai phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Vụ XL, Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng