TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK và xây dựng thương mại Hoàng Quân.
(Số: 099, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai)

Trả lời công văn số 02/CV /QA ngày 29/10/2013 củaCông ty về việc xin cấp phép nhập khẩu qua cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửakhẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 11297/BCT-BGMNngày 6/12/2013 thì mặt hàng hợp kim FERRO thuộc điểm 13 Phụ lục 1 ban hành kèmtheo Thông tư số 13/2009/TT-BCT dẫn trên. Đề nghị Công ty liên hệ với Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết. Trên cơ sở quyết định chophép của UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai làm thủ tục hải quan đốivới hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải