BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1233/TCHQ-TXNK
V/v trả lời đơn khiếu nại

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ Bốc xếp vận chuyển Chung sức Châu Á
(Đ/c: 236/14 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 05CV/CSCA-HQngày 23/01/2013 của Công ty TNHH Dịch vụ Bốc xếp vận chuyển Chung sức Châu Á vềviệc khiếu nại lần 2 giá tính thuế mặt bằng loa thùng và đã được Cục trưởng CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 03/QĐ-GQKN ngày 11/01/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 33 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đượcquyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì cóquyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2.

Căn cứ khoản 6 điều 11 Luật Khiếu nại số02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà khôngcó lý do chính đáng thì không được thụ lý giải quyết.

Xem xét hồ sơ khiếu nại thì ngày 11/01/2013 Công tyđã nhận Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nêu trên (cùng ngày với ngàyban hành Quyết định). Tuy nhiên, đến ngày 01/03/2013 (Theo dấu Bưu điện trênphong bì thư công văn khiếu nại) Công ty mới có đơn khiếu nại lần 2 và gửi đếnTổng cục Hải quan ngày 04/03/2013.

Đối chiếu trường hợp của Công ty với quy định nêutrên thì đơn khiếu nại lần 2 của Công ty gửi Tổng cục Hải quan đã quá thời hạn30 ngày kể từ ngày Công ty nhận được đơn khiếu nại lần đầu.

Do vậy, Tổng cục Hải quan không được thụ lý giảiquyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụBốc xếp vận chuyển Chung sức Châu Á biết và thực hiện Quyết định giải quyếtkhiếu nại lần đầu theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, TXNK – TG (05).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường