THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1233/TTg-QHQT
V/v : Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Quản lý thiên tai" vay vốn WB.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Định, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 123/TTr-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Quản lý thiên tai" và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. Tổng số vốn ODA của Dự án là 99,4 triệu SDR (tương đương 150 triệu USD) từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).
2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký với WB Hiệp định Vay và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án.
3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Dự án để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyến Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 40
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải