TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1235/GSQL-GQ3
V/v hàng tạm xuất - tái nhập

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4215/HQHCM-GSQLngày 26/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2012, Tổng cục Hải quanban hành công văn số 6902/TCHQ-GSQL về việc tạm xuất - tái nhập giàn khoanTrident 16 (bao gồm trạm hệ thống thiết bị chuyên dụng đo thông số Karota khí,hộp đựng màn hình vi tính và dây cáp bằng đồng) của Công ty TNHH MTV Địa vật lýgiếng khoan Dầu khí tạm xuất theo tờ khai hải quan số 01/XTA01 ngày 06/12/2012,số 06/XTA01 ngày 20/3/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4và Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minhtại công văn số 4215/HQHCM-GSQL dẫn trên thì toàn bộ giàn khoan Trident 16 (baogồm cả các thiết bị thuộc 02 tờ khai tạm xuất nêu trên) đã di chuyển bằng đườngbiển về địa phận thành phố Hải Phòng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, để thựchiện cho chiến dịch khoan của khách hàng PVEP POC North tại lô HRN-1X.

Vì vậy, Cục Giám sát quản lý đềnghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòngthực hiện nội dung công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2012, Cục Hải quanthành phố Hải Phòng thực hiện những công việc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu được nêu tại công văn số 6902/TCHQ-GSQL nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quanthành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Công ty Dầu khí xăng dầu (xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - thay trả lời);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha