TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1235/TCHQ-CCHĐH
V/v sử dụng mẫu tờ khai theo Thông tư 196/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.
(Lô I2, đường D1, Khu công nghệ cao Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan nhậnđược công văn số 01- 0113/TCHQ ngày 14/01/2013 và công văn số 03/0213-TCHQ ngày28/2/2013 của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam về việc cho phép công tyIntel được tiếp tục sử dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử ban hành kèm theoThông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009.

Quy định về mẫu tờ khai hải quan điện tử và việc sửdụng mẫu tờ khai thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Do đó Ban Cải cách hiện đạihóa đang trong thời gian trình Lãnh đạo Bộ Tài chính về nội dung vướng mắc màcông ty phản ánh.

Ban Cải cách hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan thôngbáo để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định