BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1235/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC đối với hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 675/HQHCM-NVngày 03/03/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh căn cứ nội dung công văn số 04/CQĐD-TH ngày 24/02/2009 của cơ quan Đạidiện Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh gửi Công ty Kim Liên để hướng dẫnCông ty Kim Liên thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng mỹ phẩm các loạinhằm mục đích phục vụ khuyến mại miễn phí cho khách hàng theo quy định, khôngphải có giấy phép nhập khẩu tự động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc