BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thông báo phát hành tem xì gà nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thực hiện việc thay đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu mới ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, bãi bỏ mẫu tem xì gà nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo phát hành và hướng dẫn một số nội dung như sau:
1. Phát hành tem Xì gà nhập khẩu được ban hành kèm theo Quyết định số 1010/QĐ-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
- Kích thước tem: (22 x 45)mm
- Kỹ thuật in: Tem được in trên giấy có nền hoa văn màu xanh cô ban, các cụm hoa văn được in đan xen nhau. Trên tem có in 04 dòng chữ màu đen, ba dòng tiếng Việt và một dòng chữ tiếng Anh theo thứ tự và nội dung như sau:
Dòng chữ trên cùng: "BỘ TÀI CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 4,5pt.
Dòng chữ thứ 2: "TỔNG CỤC HẢI QUAN", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 4,5pt
Dòng chữ thứ 3: "TEM XÌ GÀ NHẬP KHẨU", cỡ chữ Vni-Helve Bold - 10pt

>> Xem thêm:  Khi bị thu hồi đất trồng rừng có được bồi thường về đất không ? Cơ nào có thẩm quyền thu hồi đất ?

Dòng chữ dưới cùng "IMPORTED CIGAR STAMP" nhỏ hơn chữ tiếng Việt ngay trên, cỡ chữ Vni-Centur Bold - 7,5pt
Số seri, ký hiệu năm phát hành: AA/20....; cỡ chữ Arial Bold - 7pt
Mỗi con tem được đánh số thứ tự liên tục từ 000.000.001, in mực màu đỏ
2. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chốt số lượng tem Xì gà nhập khẩu tồn kho đến ngày 30/09/2014 để đối chiếu và lập báo cáo chờ thanh hủy.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục CNTT (trang website TCHQ) (để đăng tải thông tin);
- KBNN; Cục thuế; Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TVQT(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Quý Khanh

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào được yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất của UBND ? Điều kiện thu hồi đất ?