TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12351/CT-TTHTV/v chính sách thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật truyền thông HTV (HTV-TMS).Địa chỉ: 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM. Mã số thuế: 0311899774

Trả lời văn thư số 314/HTV-TMS ngày 16/10/2015 của Công ty về chính sáchthuế (hồ sơ bổ sung theo văn bn số 337/HTV-TMS ngày 11/11/2015), Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Trường hợp Công ty, ngày 29/5/2015 ký hợp đồng số 102415/HĐ-HTV vớiĐài truyền hình (HTV) nhận chuyển nhượng quyềnquản lý, vận hành, khai thácdịch vụ truyền dẫn vệ tinh trên vệ tinh Vinasat và dịch vụ uplink dự phòng trên bộphát đáp K16 vệ tinh Vinasat-2 từ ngày 01/06/2015 thì về nguyên tắc doanh thucung cấp dịch vụ cho khách hàng kể từ thời điểm này là của Công ty và Công ty phảilà đơn vị lập hóa đơn, xuất giao cho khách hàng. Theo trình bày, Công ty phải làmviệc với các khách hàng để thay đổi chủ thể pháp lý của các hợp đồng mà HTV đãký trước đây và khách hàng đã thực hiện thanh toán, thanh lý hợp đồng với HTVđến ngày 30/6/2015, để thuận lợi cho các bên Công ty được lập hóa đơn xuất giaocho HTV tương ứng với doanh thu phát sinh tháng 6/2015 mà HTV đã thu và lậphóa đơn cho các khách hàng để Công ty và HTV làm căn cứ hạch toán doanh thu,chi phí, kê khai thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Nhưtrên;
-
P. PC;
- Phòng. KT3;
-
Lưu: VT, TTHT.2944-8025788 (02/12/2015)Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga