TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12353/CT-TTHTV/v hóa đơn, chứng từ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Yamazaki Mazak Việt NamĐịa chỉ: 164 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9Mã s thuế: 0312373825

Trả lời văn bản số 0111/ 2015/CV-YM V ngày 19/11/2015 của Công ty về hóađơn, chứng từ; Cục Thuế TP ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đốivới hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cungứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thìngười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ saisót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, gim) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuếgiá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, ngườibán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóađơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ngày 20/08/2014 Công ty đã xuất hóa đơnGTGT số 0000150 và đã kê khai thuế, nay phát hiện sai sót ghi sai giá bán (giá ghitrên hóa đơn cao hơn giá thực tế bán) dẫn đến sai sót về số tiền thuế giá trị gia tăng vàtổng số tiền thanh toán thì Công ty và Khách hàng lập biên bản xác nhận nội dung saisót, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh (giảm). Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bánvà bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua - bán, thuế đầu ra, thuế đầu vào.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. Pháp chế;
-
P. KT 2;
- Lưu VT-TTHT
3034-8244365/15 mt

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga