TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 12358/CT-TTHTV/v: hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Trung tâm Sức Khỏe Sinh Sản Cộng Đồng tại TP.HCMĐịa chỉ: 307/15 Nguyễn Văn Trỗi, P. 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
Mã số
thuế: 0305041233

Trả lời văn thư số 05/15VNCRH-HCM ngày 04/09/2015 của Chi nhánh Trung tâm về hóa đơn, tiếp theo văn bản số 9358/CT-TTHT ngày 15/10/2015, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.b Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:

“2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

b) Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn bán lần tiếp theo.

Đối với các lần mua hóa đơn sau, sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn trong đơn đề nghị mua hóa đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

…”.

Chi nhánh Trung tâm thuộc trường hợp phải mua hóa đơn của cơ quan thuế, do đó việc Chi nhánh Trung tâm đề nghị được đặt in hóa đơn là không đúng quy định. Trường hợp Chi nhánh Trung tâm một tháng lập hóa đơn khoảng 1.000 đến 1.500 số cho khách hàng thì theo quy định tại Khoản 2.b Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC cơ quan thuế bán hóa đơn cho Chi nhánh Trung tâm lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số. Sau đó cơ quan thuế căn cứ vào thời gian,số lượng hóa đơn đã sử dụng đ quyết định số lượng hóa đơn bán ln tiếp theo đphù hợp với hoạt động của Chi nhánh Trung tâm.

Cục Thuế TP thông báo để Chi nhánh Trung tâm biết./.

Nơi nhận:
-Nhưtrên;- P.KTT 3;
- Phòng
n chỉ;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
3031-8255424/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga