BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1236/BGDĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người năm 2009

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cáctỉnh, thành phố

Trong khuôn khổ Chiến dịch Toàn cầu vì giáo dục, “Tuần lễtoàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người (GDCMN)” là một hoạt động thường niênđược diễn ra vào tuần cuối tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Năm 2009 tại Việt Nam“Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN” với chủ đề: “Xoá mù chữ cho thanh niên vàngười lớn và học tập suốt đời” được UNESCO và UNICEF cùng với các tổ chức phichính phủ phát động và tổ chức với hai hoạt động chính:

- Tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹphơn”

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc”

Để giúp các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt “Tuần lễ toàncầu hành động GDCMN”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì trong việc xây dựng kế hoạchvà tổ chức tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN tại địa phương với các nội dungsau:

- Mỗi sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo một trường điểm và mờicác đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quanthông tấn báo chí của tỉnh tới dự và đưa tin về “Ngày hội đọc” để tập trungtuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết.

- Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trungtâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, các trường bổ túc vănhoá trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hai hoạt động chính của “Tuần lễ toàn cầuhành động GDCMN”: tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn”và tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc” theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vàLiên minh chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam (có văn bản kèm theo).

2. Để giúp các cơ sở giáo dục thực hiện có hiệu quả các hoạtđộng của tuần lễ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể là:

2.1. Đối với việc tham gia cuộc thi viết: “Biết chữ cho cuộcsống tốt đẹp hơn”

- Thực chất là phát động nhà trường, giáo viên, cha mẹ họcsinh và cộng đồng tìm hiểu những tấm gương điển hình người thật, việc thật tạiđịa phương để viết thành những câu truyện nêu bật ý nghĩa của việc biết chữ. Từđó phát hiện những điển hình tham gia học tập xoá mù chữ góp phần xoá đói giảmnghèo nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm của cộng đồng và Chính phủ về tầmquan trọng của việc biết đọc, biết viết và học tập suốt đời của mọi công dân.

- Những câu truyện trên có thể viết theo các thể loại như:tuỳ bút, tự truyện, thơ, kịch... có thể kèm theo ảnh và tranh vẽ minh hoạ.

- Bài dự thi của cá nhân và tập thể xin trực tiếp gửi về địachỉ: Lê Thị Mỹ Dung, Văn phòng UNESCO Hà Nội, 23 Cao Bá Quát, Hà Nội, thời giannhận bài từ ngày 5/3/2009 đến 1/4/2009. Các bài viết đạt giải sẽ được ban tổ chứccông bố và trao giải ở sự kiện quốc gia “Ngày hội đọc” được tổ chức tại tỉnhHoà Bình ngày 23/4/2009.

2.2. Đối với việc tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc”:

- Tổ chức sưu tầm nội dung cho “Quyển truyện lớn” bằng cáchình thức như: sưu tầm hoặc viết những câu truyện, bài hát, bài thơ, tranh vẽ,hình ảnh vv... về tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết và công tác xoámù chữ tại địa phương. Tại “Ngày hội đọc” các đại biểu có thể cùng nhau đọc vàchia sẻ những câu truyện trong “Quyển truyện lớn” đã được biên tập hoặc xây dựngthành tiểu phẩm, tiết mục văn nghệ ....làm cho ngày hội đọc thêm phong phú và ýnghĩa (theo hướng dẫn đính kèm).

- Về thời gian tổ chức: Các địa phương lựa chọn thời gianphù hợp để tổ chức “Ngày hội đọc” trong thời gian diễn ra tuần lễ (từ ngày20-26/4/2009).

- Địa điểm và đối tượng tham gia: Tuỳ điều kiện của từng địaphương có thể tổ chức ở trường học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâmhọc tập cộng đồng hoặc ở UBND xã, phường.... Song cần chú ý: ngoài học sinh vàgiáo viên, nhà trường cần mời đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựugiáo chức, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các đoàn thể, các ngành có liên quan,đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tới dự để đưa tin vềhoạt động này. Ngoài ra, thành viên trong cộng đồng cũng như học sinh và họcviên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn cũngđược mời đến tham gia vào hoạt động này.

- Hình thức tuyên truyền cho Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMNbằng các hình thức panô, áp phích, băng rôn tại trường và các nơi cộng cộngkhác.

- Kinh phí chi cho các hoạt động của Tuần lễ toàn cầu hành độngGDCMN được lấy từ ngân sách địa phương.

Kết thúc Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN các sở giáo dục vàđào tạo báo cáo kết quả thực hiện cùng với “Quyển truyện lớn” của sở gửi về BộGiáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trướcngày 15/05/2009 để tập hợp thành “Quyển truyện lớn” của Việt Nam gửi Chiến dịchToàn cầu vì giáo dục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg-BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- VP Bộ; Các Vụ; GDMN; GDTH; GDTrH; GDTX; CTHSSV; KHTC; HTQT (để phối hợp thực hiện);
- Văn phòng UNESCO; UNICEF;
- Các tổ chức Phi chính phủ: ActionAid; Oxfam Anh; Aide et Action; ChildFund; CRS; World Vision; UNCEV;
- Lưu VT; KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển