BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12374/BTC-TCHQ
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

Đường sắt Việt Nam
(Số 95 - 97 đường Lê Duẩn, Thành phố Hà Nội)

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5762/VPCP-KTTH ngày02/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu chogói thầu cung cấp Ray Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - LàoCai;

Theođề nghị của Đường sắt Việt Nam tại công văn số 704/ĐS-QLXD ngày 12/4/2012 vềviệc xin gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu cho gói thầu cung cấp Ray Dự án cảitạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai.

BộTài chính thông báo:

1.Các lô hàng nhập khẩu đăng ký tờ khai từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày31/12/2012 phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Caido Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư nhập khẩu nếu không có khả năng nộp thuếGTGT đúng hạn (do Ngân sách nhà nước chưa bố trí kinh phí để nộp thuế) thì đượcgia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế còn nợ, thời gian gia hạn tối đa khôngquá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

2.Hồ sơ gia hạn nộp thuế đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai nếu phát sinh nợ thuế và không cókhả năng nộp thuế đúng hạn (do ngân sách nhà nước chưa bố trí kinh phí để nộpthuế) thực hiện theo quy định tại Điều 133 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính, trong đó:

-Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế nêu rõ lý do đề nghị gia hạn nộp thuế là doNgân sách nhà nước chưa cấp kinh phí để nộp thuế; cam kết kê khai chính xác,cung cấp đúng hồ sơ đề nghị gia hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sốkinh phí chậm nộp thuế là do Ngân sách nhà nước chưa cấp.

-Văn bản xác nhận của Bộ Giao thông vận tải về việc nguồn vốn để nộp thuế VATcho các lô hàng nhập khẩu phục vụ Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt YênViên - Lào Cai còn thiếu do ngân sách nhà nước chưa cấp để nộp thuế.

3.Trong thời gian gia hạn nộp thuế, các lô hàng nhập khẩu phục vụ Dự án cải tạo,nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai không bị tính phạt chậm. Trường hợptrong vòng 15 ngày kể từ ngày Đường sắt Việt Nam nhận được giấy báo có của Khobạc nhà nước nơi giao dịch về số kinh phí đã được Bộ Tài chính cấp để nộp thuế,Đường sắt Việt Nam phải nộp đủ số tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhànước đồng thời xuất trình với cơ quan Hải quan giấy báo có, nếu quá thời hạntrên số tiền thuế đã được gia hạn chưa nộp vào ngân sách nhà nước thì sẽ bịtính phạt chậm nộp thuế.

BộTài chính thông báo để Đường sắt Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp Chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn