BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/BNN-TCTL
V/v thử nghiệm hệ thống báo động sóng thần tại thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
- Bộ tư lệnh Quân khu 5

Thực hiện Quyếtđịnh số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy chế phòng chống động đất, sóng thần và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Tập đoàn Viễnthông Quân đội (Viettel) tiến hành xây dựng thí điểm 10 điểm cảnh báo sóng thầntại thành phố Đà Nẵng.

Sau khi hoànthành xây dựng thí điểm (trước ngày 15/5/2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho phép tiến hànhthử nghiệm báo động cảnh báo sóng thần tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 15/5/2011nhằm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm phục vụ triển khai xây dựng trên cảnước.

Để việc thửnghiệm đạt kết quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tổng thammưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo Trung đoàn thôngtin 575 bố trí lực lượng khoảng 70 cán bộ, chiến sỹ để sơ tán khi có cảnh báosóng thần vào ngày 15/5/2011. (có chương trình và kịch bản sơ tán kèm theo).

Trân trọng cảmơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tập đoàn Viễn thông quân đội;
- Trung đoàn thông tin 575 - Quân khu 5;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

(Kèmtheo Công văn số 1238/BNN-TCTL ngày 06 tháng 5 năm 2011)

I. Họp traođổi một số nội dung về động đất, sóng thần.

TT

Nội dung

Trình bày

1

Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác cảnh báo động đất, sóng thần

2

Giới thiệu sơ bộ về động đất, sóng thần trên thế giới và Việt Nam

Viện Vật lý địa cầu

3

Phổ biến tài liệu hướng dẫn đối phó với động đất và sóng thần do Ban chỉ đạo PCLBTW ban hành

Văn phòng BCĐ PCLBTW

4

Báo cáo kết quả xây dựng 10 vị trí thí điểm trực canh, cảnh báo sóng thần; Các nội dung thử nghiệm

Viettel

5

Báo cáo kế hoạch kế hoạch triển khai, đề án Trực canh cảnh báo sóng thần sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng BCĐ PCLBTW

II. Thực nghiệm tại hiện trường

TT

Nội dung

1

Lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu phát tin động đất, sóng thần ngay tại hiện trường.

2

Thông tin động đất, sóng thần được truyền tới 10 đài trực canh (bản tin, còi ủ, đèn tín hiệu); nhắn tin tới các điện thoại di động (theo danh bạ đã được chuẩn bị trước).

3

Công tác sơ tán của Lực lượng Bộ đội (50 - 70 chiến sỹ)

Khi nghe tin báo động đất sóng thần:

3.1. Cán bộ trực ban báo cáo xin lệnh chỉ huy trưởng:

(Lời thoại: Báo cáo Chỉ huy trưởng: Đài trực canh vừa thông tin có sóng thần đổ bộ vào Đà Nẵng. Xin lệnh của Chỉ huy trưởng cho toàn đơn vị sơ tán)

3.2. Chỉ huy trưởng:

(Lời thoại: Đồng ý, yêu cầu trực ban thông báo gấp toàn đơn vị mang theo vũ khí, quân trang lập tức sơ tán vào sâu trong đất liền 1 km).

3.3. Trực ban chạy tới các phòng ban thông báo lệnh của Chỉ huy trưởng, các cán bộ chiến sỹ được thông báo vừa đi lấy vũ khí, quân trang vừa chạy vừa hô: “Có sóng thần, chỉ huy trưởng ra lệnh sơ tán vào sâu trong đất liền 1km).

3.4. Toàn đơn vị lập tức sơ tán theo lệnh của chỉ huy trưởng (di chuyển sâu vào phía đất liền khoảng 200m, vừa chạy vừa hô “Có sóng thần, Chỉ huy trưởng ra lệnh sơ tán vào sâu đất liền 1km)

3.5. Sau khi nhận thông tin báo yên từ Viện Vật lý địa cầu qua hệ thống đài trực canh, ở vị trí sơ tán Chỉ huy trưởng ra lệnh toàn đơn vị trở về doanh trại.

4

Thông tin động đất, sóng thần đã kết thúc

5

Họp đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm