BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4645/SKHĐT-ĐKĐT ngày 29/6/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu thành lập công ty 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước, nước thải, chất thải rắn thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.
Chủ đầu tư là Kobelco Eco-Solutions Co., Ltd được thành lập theo pháp luật Nhật Bản có chức năng kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam; Các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.
2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị Quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh