TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1238/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn thuế đối với hoạt động thanh lý tài sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở tài chính Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 104/CV-TCDN ngày 24/01/2006 của Sở Tài chính Quảng Trị đề nghị miễn nộp các khoản thuế khi thanh lý tài sản thuộc hàng viện trợ không hoàn lại phục vụ dự án khi kết thúc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 20, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT thì "Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại…" không thuộc diện chịu thuế GTGT và theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần A Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì "Hàng viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại…" thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

2. Theo quy định tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT thì "Cơ sở kinh daonh khi chia tách, giải thể, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hóa chịu thuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT".

Do đó, Công ty hồ tiêu Tân Lâm khi thanh lý số xe máy để cổ phần hóa thì phải lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT.

3. Theo quy định tại điểm 1, Mục I, Phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì "Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định của Thông tư này, nhưng sau đó hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét thuế thì phải nộp đủ thuế; trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Thông tư này". Do đó, khi số xe máy trên không dùng phục vụ dự án mà tiến hành thanh lý thì phải nộp thuế nhập khẩu. Căn cứ để tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế.

Về vấn đề Quý Sở đề nghị cho phép miễn nộp các khoản thuế trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài Chính Quảng Trị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương