BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1238/TCT-TNCN
V/v: Kê khai, nộp thuế cho người lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Nicca Việt Nam

Trả lời công văn đề ngày 27/7/2007của Công ty TNHH Nicca Việt Nam hỏi về việc kê khai, nộp thuế của người laođộng nước ngoài với mức thu nhập hàng tháng ổn định. Vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.3.1.2 mục III Thôngtư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) thì: trườnghợp các cá nhân người nước ngoài nhận thu nhập hàng tháng bằng ngoại tệ tạiCông ty TNHH Nicca Việt Nam đã xác định có thu nhập ổn định hàng tháng trong tờkhai thuế tháng đầu tiên của năm thì các tháng tiếp theo các cá nhân đó khôngphải nộp tờ khai thuế mà chỉ nộp số thuế hàng tháng theo tờ khai thuế ban đầu.Số thuế phải nộp khi quyết toán năm nếu có chênh lệch do tỷ giá ngoại tệ vớiđồng Việt Nam sẽ điều chỉnh khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Nicca Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc