BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1238/TĐC-ĐGPH
V/v nhập khẩu linh kiện động cơ để lắp ráp

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Đức Phương

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 259/CV-ĐP ngày 11/10/2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống yêu cầu giải quyết việc nhập khẩu linh kiện động cơ để sản xuất, lắp ráp xe máy nhãn hiệu WARM C50-1 và HONCITI C50-1. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Linh kiện động cơ do Chongqing Lifan Industry (Group) Co., Ltd sản xuất và do Guangxi Orient Fashion Imp.& Exp. Co., Ltd cung cấp cho Quý Công ty theo Hợp đồng số 002GOF/03 ngày 15/7/2003 để lắp ráp xe máy nhãn hiệu WARM C50-1 và HONCITI C50-1 đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty TNHH Đức Phương phải tuân thủ các quy định hiện hành về đăng kiểm và quản lý chất lượng đối với động cơ, xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước và chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt