BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 12389/TCHQ-TXNK
V/v: Bổ sung công văn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Ngày 20/08/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 10405/TCHQ-TXNK về việc sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào NSNN; Trong đó, đính kèm danh sách các Ngân hàng Thương mại tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo một số tên Ngân hàng Thương mại tại công văn nêu trên chưa có cụm từ “Thương mại cổ phần” dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Bổ sung cụm từ “Thương mại cổ phần” còn thiếu vào tên các Ngân hàng Thương mại đã tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan. Tên đầy đủ như sau: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienvietPostBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank).
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Gửi CC Công ty TNHH Bayer Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 3 - 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, TXNK Tuấn(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng