BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/BNN-XD
V/v chủ trương quan trắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn năm 2011 ở Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3.

Xét đề nghị củaBan Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3) tại tờ trình số 07/BC-QLĐT-TĐngày 29/3/2011 xin chủ trương quan trắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy vănnăm 2011 phục vụ công tác quản lý vận hành Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh ThanhHóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủtrương cho thực hiện tiếp mạng lưới thủy văn (giai đoạn 2) tại Quyết định số 919QĐ/BNN-XD ngày 27/4/2005 của Bộ về Giao nhiệm vụ thành lập mạng lưới trạm thủyvăn phục vụ công tác quản lý vận hành, thiết kế và thi công Công trình đầu mốithủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt.

- Quan trắc, đođạc và dự báo khí tượng thủy văn tại các trạm thủy văn Mường Hinh và Bản Lửa.

- Thời gian thựchiện trong năm 2011.

- Kinh phí thựchiện lấy ở chi phí dự phòng trong Tổng mức đầu tư của dự án tại Quyết định số 3626/QĐ-BNN-XD của Bộ ngày 16/11/2007.

2. Để đảm bảoquy định quản lý đầu tư xây dựng; phục vụ công tác quản lý, khai thác, vận hànhlâu dài và an toàn công trình; Bộ giao Ban 3:

- Tổ chức lập,thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán hạng mục Quan trắc, đo đạc và dự báokhí tượng thủy văn năm 2011 theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời cậpnhật hạng mục này vào hồ sơ khi trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung dự ánđầu tư xây dựng Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh ThanhHóa.

- Công tác quantrắc, đo đạc và dự báo khí tượng thủy văn ở Hồ Cửa Đạt, ngoài phục vụ quản lývận hành, còn bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy điện; do vậyCông ty CP Thủy điện Cửa Đạt, Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Bắc miềnTrung phải có trách nhiệm đóng góp một phần kinh phí cho công tác này. Ban 3làm việc với bên thủy điện để xác định tỷ lệ đóng góp và báo cáo Bộ về tổ chức,nguồn kinh phí quan trắc, đo đạc & dự báo khí tượng thủy văn các trạm thủyvăn Mường Hinh, Bản Lửa những năm tiếp theo và lâu dài ở Hồ chứa nước Cửa Đạt,tỉnh Thanh Hóa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa;
- Tổng Cty TV XDTL VN;
- Đài KTTV Bắc Trung Bộ;
- Lưu VT, XD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng