BỘ TÀI CHÍNH
---------------
V/v: Xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 146/2012/CV-HG ngày 24/11/2012 của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính:
Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, số nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm tồn kho của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia để xử lý thuế giá trị gia tăng như sau:
- Trường hợp kiểm tra xác định nguyên liệu doanh nghiệp kê khai để sản xuất xuất khẩu chưa nộp thuế giá trị gia tăng vẫn còn tồn kho chưa đưa vào sản xuất xuất khẩu hoặc đã sản xuất thành sản phẩm nhưng sản phẩm chưa xuất khẩu thì Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên vật liệu và hàng hóa này.
- Trường hợp kiểm tra phát hiện Công ty đã chuyển tiêu thụ nội địa, thì yêu cầu doanh nghiệp kê khai thời điểm tiêu thụ nội địa và các nội dung liên quan, trên cơ sở đó xác định số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định tại Điều 10, Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (10).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn