BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC).
(Số 69, Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 283/CV-AIC ngày 05/3/2013 của Công ty CPTiến bộ quốc tế đề nghị hướng dẫn về thủ tục miễn và hoàn thuế nhập khẩu, thuếGTGT đối với mặt hàng thiết bị giáo dục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vàohoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiếtbị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, côngnghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và cácnguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ thì được miễn thuế nhập khẩu theoquy định tại khoản 14 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, hồsơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 102, Điều 103 Thông tưsố 194/2010/TT-BTC .

b) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng trựctiếp phục vụ cho giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyênngành duyệt thì được xét miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 105Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét miễn thuế thực hiện theo hướngdẫn tại Điều 106 và Điều 107 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

2. Về thuế GTGT.

Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại môhình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyêndùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học thì thuộc đối tượng áp dụngthuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại khoản 12 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CPngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số194/2010/TT-BTC và công văn số 1317/BTC-CST ngày 25/01/2013 của Bộ Tài chính(đínhkèm).

Trường hợp hàng hóa của Công ty CP Tiến bộ quốc tế nhập khẩuthuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu,thuế GTGT thì sẽ được xem xét hoàn lại số thuế nhập khẩu, thuế GTGT đã nộp theoquy định.

Đề nghị Công ty CP Tiến bộ quốc tế liên hệ với cơ quan hảiquan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tiến bộ quốc tếbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường