BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12398/TCHQ-GSQL
V/v giải quyết NVL nhập khẩu theo loại hình SXXK khi sáp nhập hai Công ty

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng.
(Đ/c: Số 08/27, ngõ 268, Đường Đê La Thành, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/2015/KD-XNK ngày17/12/2015 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng vướng mắc về việc giải quyết nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK khi sáp nhập hai Công ty; Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; điểm a, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC trường hợp lượng nguyên vật liệu nhập khẩu theo 04 tờ khai số 100273541320 ngày 16/1/2015, tờ khai số 100473797651 ngày 13/7/2015, tờ khai số 100510711930 ngày 11/8/2015, tờ khai số 100516559510 ngày 17/8/2015 Công ty TNHH Đại Hải Phong đã đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu trước thời điểm được cơ quan có thẩm quyền có quyết định sáp nhập pháp nhân mới thì Công ty TNHH Đại Hải Phong có trách nhiệmquyết toán các vấn đề về thuế với cơ quan hải quan theo quy định.

2. Về việc chốt tồn và chuyển dữ liệu tồn theo các tờ khai sang pháp nhân mới:

Đối với lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu nhưng chưa đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu và thành phẩm chưa xuất khẩu, đề nghị Công ty TNHH Đại Hải Phong liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để thực hiện việc chốt tồn nguyên phụ liệu, thành phẩm chưa xuất khẩu và thực hiện thủ tục chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống. Sau khi sáp nhập, pháp nhân mới (Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng) có trách nhiệm tiếp tục đưa lượng nguyên vật liệu còn tồn vào sản xuất xuất khẩu và thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dương Hồng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh