BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123TCT/NV1
V/v : Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Xí nghiệp giày Phú Hà

Trả lời công văn số 246/PH-CV ngày 8/11/2002 của Xí nghiệp giày Phú Hà v/v hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp hồ gửi đến cơ quan Thuế theo quy định cần phải có Hợp đồng kinh tế ký với nước ngoài nhưng doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng bằng tiếng Anh sang tiếng Việt của Phòng công chứng Nhà nước kèm theo Hợp đồng kinh tế ký với nước ngoài bằng tiếng Anh (nếu là bản sao phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của Xí nghiệp) thì được chấp nhận là có Hợp đồng kinh tế.

Tổng cục thuế trả lời đễ Xí nghiệp giày Phú Hà được biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Hà Tây đê được giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc