BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 46/CV-DA ngày 21/05/2012của Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xâydựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp điều chỉnh hình thức hợp đồng theo nội dungđiểm 1 công văn số 46/CV-DA của Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân:

- Nếu trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu, người quyếtđịnh đầu tư điều chỉnh hình thức giá hợp đồng trong kế hoạch đấu thầu là phùhợp; Nếu việc điều chỉnh diễn ra sau khi đã lựa chọn nhà thầu là trái với cácquy định của pháp luật.

- Việc xác định hình thức giá hợp đồng phải căn cứ vào kếhoạch đấu thầu được duyệt và hồ sơ thầu.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì việc điềuchỉnh giá như nội dung công văn số 46/CV-DA ngày 21/05/2012 là phù hợp.

2. Đối với hợp đồng theo nội dung điểm 2 công văn số46/CV-DA của Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân:

- Việc xác định hình thức giá hợp đồng phải căn cứ vào kếhoạch đấu thầu được duyệt và hồ sơ thầu.

- Khoản 3, khoản 4 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng; Trong đóKhoản 4 được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 củaBộ Xây dựng. Theo nội dung Thông tư thì đối với hợp đồng theo đơn giá điềuchỉnh có thể thực hiện điều chỉnh theo hai phương pháp là sử dụng hệ số điềuchỉnh giá hoặc bù trừ trực tiếp. Nếu trong hợp đồng chỉ quy định phương phápđiều chỉnh giá như nội dung công văn số 46/CV-DA thì chưa đủ căn cứ để xác địnhđiều chỉnh. Các bên cần phải thỏa thuận cụ thể các nội dung liên quan đến việcđiều chỉnh giá như phương pháp điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh, phạm vi điềuchỉnh, nội dung điều chỉnh, ….

Ban QLDA xây dựng huyện Phú Tân căn cứ ý kiến nêu trên tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh