TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/GSQL-GQ2
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty HONDA Việt Nam
(Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 24/2014/HVN /K ngày 10/1/2014của Công ty Honda Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/1/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 403/TCHQ-GSQL v/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩugửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Theo đó Tổng cục Hải quan có gửi thêm mộtbản cho Công ty Honda Việt Nam thay trả lời vướng mắc về hàng hóa nhập khẩuchuyển cửa khẩu nêu tại công văn số 0612A/ 2013/HVN /K của Công ty.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công tyđược biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính