UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/SXD-QH
V/v quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực phát triển đô thị.

Kon Tum, ngày 27 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn HữuHải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng ban thường trựcBan Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhtại văn bản số 122/VP-KTN ngày 06/02/2012 của Văn phòng UBND tỉnh vềviệc triển khai quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Ngày 23/3/2012, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với sự thamgia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trên cơ sở kết quả cuộc họp (có Biên bản họp kèm theo), Sở Xây dựng báo cáo, đềxuất UBND tỉnh như sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xã nông thôn mới:

- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT , ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thôngtư liên tịch số 13), UBND cấp huyện phê duyệt nội dung quy hoạch xây dựng xã nôngthôn mới bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xâydựng (không phân biệt xã thuộc khu vực phát triển đô thị).

- Theo văn bản số 166/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2012 của BộTài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt nội dung quy hoạch sử dụng đấttrong quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực pháttriển đô thị (quy định tại Điều 21 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ). Như vậy, trong ba nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới củanhững xã thuộc khu vực phát triển đô thị có một nội dung thuộc thẩm quyền phêduyệt của UBND tỉnh, hai nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấphuyện.

2. Để triển khai việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch xâydựng xã nông thôn mới đối với những xã thuộc khu vực phát triển đô thị, Liênngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh:

2.1. Phương án 1: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtcấp xã, UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

a) Đối với nội dung quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch xâydựng xã nông thôn mới:

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp huyện (Sau khi đã tiến hànhcác bước theo quy định như: lấy ý kiến của nhân dân trong xã, các phòng, banchuyên môn của UBND cấp huyện và được Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thôngqua bằng Nghị quyết...).

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 cấp huyện, cácphường, thị trấn và các xã thuộc khu vực phát triển đô thị (Thành lập theoQuyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/2/2010 của UBND tỉnh).

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kon Tum.

b) Sau khi quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt,UBND cấp huyện phê duyệt nội dung quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng củaquy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp xã.

- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lýđô thị thành phố Kon Tum) chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp (Phòng Kinhtế thành phố Kon Tum), Phòng Tài nguyên và Môi trường,

* Ưu và nhược điểm của phương án:

- Ưu điểm: Cơ quan trình, thẩm định, phê duyệt thực hiệntheo quy định tại Thông tư liên tịch số 13 và hướng dẫn tại văn bản số166/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/01/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nhược điểm: Khó khăn trong việc trình, thẩm định và phêduyệt (một sản phẩm quy hoạch nhưng hai cấp trình, thẩm định và phê duyệt).

2.2. Phương án 2: UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng xãnông thôn mới (bao gồm: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sản xuất và quy hoạchxây dựng).

- Cơ quan trình duyệt: UBND cấp huyện (Sau khi đã tiến hànhcác bước theo quy định như: lấy ý kiến của nhân dân trong xã, các phòng, banchuyên môn của UBND cấp huyện và được Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện thôngqua bằng Nghị quyết...).

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựngxã nông thôn mới do UBND tỉnh thành lập.

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kon Tum.

* Ưu và nhược điểm của phương án:

- Ưu điểm: Thống nhất trong công tác trình, thẩm định và phêduyệt.

- Nhược điểm: Cơ quan trình, thẩm định, phê duyệt không thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13.

Sở Xây dựng báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên (b/c);
- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT;
- Lưu VT, PQH.tcthien.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Quang