BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 124/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế TP.Cần Thơ

Trả lời công văn số 262/CT .TTr ngày 24/11/2008 của Cục ThuếTP. Cần thơ về thuế suất thuế GTGT mặt hàng trụ đèn và đế trụ đèn bằng kimloại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.4 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 10% đối với hàng hoá:"Sản phẩm cơ khí tiêu dùng".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàng trụ đèn bằng kim loại,đế trụ đèn bằng kim loại là sản phẩm cơ khí tiêu dùng áp dụng thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Cần Thơ được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương