THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 124/TTg-KTN
V/v giao chủ đầu tư Dự án đường tỉnh 107 tránh ngập thủy điện Sơn La, địa phận tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 3132/UBND-KTN ngày 24/11/2008) và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về việc giaochủ đầu tư Dự án đường tỉnh 107 tránh ngập thủy điện Sơn La, địa phận tỉnh SơnLa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư Dựán đường tỉnh 107 tránh ngập thủy điện Sơn La, địa phận tỉnh Sơn La (đoạn từBản Bo, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến Bản Pá Ngừa, xã Pa Mu,huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Tiến độ thực hiện dự án năm 2009-2010. Nguồnvốn đầu tư của dự án thực hiện theo Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 29/10/2007của Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Giao thông vậntải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai thực hiệnDự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải