TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 124/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư chế biến khoáng sản Quốc tế.
(Số 8-I4 Khu Đô thị Yên Hòa-Phường Yên Hòa-Q.Cầu Giấy-TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 05/CV ngày31/12/2011 của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư chế biến khoáng sản Quốc tế vềviệc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 06/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 09h24 phút ngày 06/02/2012, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư chế biếnkhoáng sản Quốc tế, MST: 0105194271 không còn nợ thuế và các khoản phải nộpNSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợcủa Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư chế biến khoáng sản Quốc tế vàCục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn:
Phạm Thị An Ninh
Số 18 Ngõ 31 Kim Mã-TP Hà Nội.
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn