BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/XNK-XXHH
V/v vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam

Trả lời văn bản số 32/NPV ngày 07 tháng 03 năm 2013của Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam về việc vướng mắc hàng hóa được hưởng ưuđãi ACFTA, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 của Phụ lục I Quyết định 12/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ngày 31 tháng 05năm 2007 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E đểhưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợptác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòaNhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Điều 21 của Phụ lục II Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc thực hiện Quy tắc thủ tục cấpvà kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòaphiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợptác kinh doanh toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòaNhân dân Trung Hoa thì:

Các lô hàng quá cảnh qua một/nhiều nước không phảilà thành viên, doanh nghiệp phải xuất trình một số chứng từ cho cơ quan hảiquan để chứng minh hàng hóa đảm bảo tính nguyên trạng trong quá trình vận chuyển,trong đó có vận tải đơn chở suốt được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu.

Công ty không xuất trình được vận tải đơn chở suốtcho lô hàng nên không được hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

Bộ Công Thương thông báo để công ty được biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XXHH, thaiph (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải