BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức;căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyểndụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối vớiviên chức;

Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối vớigiáo viên phổ thông;

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ tronghệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gọi tắt là Đề án ngoại ngữ2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anhdạy tiểu học như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anhdạy tiểu học quy định tại Điều 1, Chương I, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc vàđền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Theo quy định tại điểm a của mục này, Bộ Giáodục và Đào tạo quy định cụ thể một số yêu cầu đối với người tham gia dự tuyểngiáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học như sau:

- Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những ngườitốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệpđại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu họcdo cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp;

- Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạmđể giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

2. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chiphí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

3. Điều kiện xét tuyển đặc cách

Thực hiện theo Điều 7, Chương I, Thông tư 15/2012/TT-BNVngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việcvà đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và những quy định sau:

- Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ năng lực Tiếng Anh cao hơn ít nhấtmột bậc so với yêu cầu do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặccó chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng như TOEFL, TOFIC, IELTS, FCE.

4. Định mức tiết dạy và số lượng giáo viên TiếngAnh/lớp

a) Định mức tiết dạy của giáo viên Tiếng Anh dạytiểu học thực hiện theo quy định đối với giáo viên tiểu học tại khoản 1, Thôngtư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hànhQuy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là 23 tiết/tuần. Riêng giáoviên năm đầu tiên giảng dạy chương trình Tiếng Anh tiểu học theo quy định củaĐề án ngoại ngữ 2020 được bố trí dạy không quá 18 tiết/tuần, 5 tiết còn lại dànhđể học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và làm quen với chương trìnhmới. Trong trường hợp giáo viên dạy quá số tiết quy định sẽ được tính thừa giờtheo quy định hiện hành.

b) Căn cứ vào định mức tiết dạy và quy mô trường, lớp,học sinh cấp tiểu học và kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 của địa phương,các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo bố trí đủ sốlượng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

5. Chế độ cho giáo viên được tuyển dụng

a) Về đào tạo, bồi dưỡng

- Giáo viên được tạo điều kiện về thời gian và kinhphí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở trung ương và địa phương theo yêu cầucủa Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo để đạt chuẩn về năng lực ngônngữ và năng lực sư phạm, được tham gia các sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấpphòng, cấp sở để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm;

- Được học tập để nâng cao trình độ.

b) Về chế độ, chính sách

Giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học được hưởng mọi chếđộ,chính sách như giáo viên khác dạy tiểu học trong biên chế theo các quy định hiệnhành.

6. Tổ chức thực hiện

a) Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở nộivụ và các ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạoỦy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố (trực thuộc tỉnh) bố trí đủ số lượnggiáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

b) Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc tuyểndụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viênchức theo các quy định của Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chínhphủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số47 / 2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhândân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy định tại Điều 2,3,4,5,6,7,8,9Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng,ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

c) Sở giáo dục và đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt kế hoạch, giải pháp bồi dưỡng tăng cường năng lực Tiếng Anh, tăngcường năng lực sư phạm Tiếng Anh tiểu học đối với các giáo viên đang dạy hợpđồng để họ có đủ điều kiện và được ưu tiên tham gia dự tuyển.

d) Sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả tuyểndụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhàgiáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước thời điểm tháng 12 hàng năm./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ KHTC, Vụ TCCB, BPTTĐANN2020, Vụ GDTH, Thanh tra (để t/h);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển