BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1240/BTC-TCHQ
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.
(16 - 18 Tràng Thi - Hà Nội)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ NguyễnSinh Hùng tại công văn số 482/VPCP-KTTH ngày 21/1/2010;

Xét đề nghị của Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật vềviệc đề nghị giải tỏa cưỡng chế thuế liên quan đến lô hàng ô tô nhập khẩu năm2004 - 2005 có dấu hiệu sai phạm của Chi nhánh Công ty XNK Thiết bị toàn bộ vàKỹ thuật tại Hải Phòng đang chờ kết quả điều tra xác minh của Bộ Công an;

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan công an về việc có haykhông có hành vi và mức độ sai phạm của Chi nhánh Công ty XNK Thiết bị toàn bộvà Kỹ thuật, Bộ Tài chính thông báo:

Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật được tạmthời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu của sốxe ô tô nhập khẩu năm 2004 - 2005 có dấu hiệu vi phạm của chi nhánh Công tyXuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật cho đến khi có kết luận chính thức củacơ quan cảnh sát điều tra với các điều kiện sau:

- Ngoài khoản nợ thuế truy thu số xe ô tô nhập khẩu năm 2004- 2005 nêu trên, công ty không còn khoản nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp củacác lô hàng khác;

- Các lô hàng mới phát sinh công ty phải nộp đủ thuế trướckhi nhận hàng;

- Công ty phải có cam kết thực hiện quyết định xử lý cuốicùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phốvà Công ty Xuất Nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật biết và phối hợp thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn