BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1240/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh tổng dự toán, dự toán theo quy định tại Thông tư số 16/2005/TT - BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006

Kính gửi : Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây

Trả lời văn bản số 690/CV - GT ngày 08/6/2006 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây về việc điều chỉnh tổng dự toán, dự toán theo quy định tại Thông tư số 16/2005/TT -BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mọi chế độ chính sách của người lao động được phản ánh trong giá thành của sản phẩm và thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa đơn vị nhận thầu và Chủ đầu tư; Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương theo quy định hiện hành của Chính phủ phù hợp thời điểm tăng lương nên trong quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT -BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005, trường hợp trong hợp đồng ký kết giữa các bên có điều khoản không điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tây phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐinh Tiến Dũng