TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK máy ATM đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC.
(Đ/c: Tầng 3-4, tòa nhà MITEC, Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 424-2013CV/MITECngày 26/11/2013 của Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC vềthủ tục nhập khẩu máy ATM đã qua sử dụng. Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xác định chính sáchquản lý đối với mặt hàng nhập khẩu, đề nghị Công ty xác định chính xác mã sốmặt hàng nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam đượcban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hànhkèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Về chính sách quản lý hàng hóa nhậpkhẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số 04/2006/TT-BTMngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nộidung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên; Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danhmục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý,kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết. Quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị Công ty có văn bản trao đổi với Bộ quản lý chuyên ngành đểđược hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCTC Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải