BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Rà soát các Danh mục hàng hóa XNK chuyên ngành theo NĐ 187/2013/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Văn hóa, thể thao du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Quốc Phòng;
- Bộ Công An
- Bộ Khoa học và công nghệ.

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hànghóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có các công văn số 18100/BTC-TCHQ ngày27/12/2013, số 6316/BTC-TCHQ ngày 15/5/2014, số 9092/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2014 gửi các Bộ, ngành và đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa các Danh mục hàng hóa XNK quản lý chuyên ngành kèm theo mã số HS. Tuy nhiên, đến ngày 17/8/2014, chỉ có Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước ban hành Danh mục hàng hóa XNK quản lý chuyên ngành kèm theo mã số HS căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và thống nhất với Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2014 theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.
Ngày 23/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 , trong đó tại khoản 4 Điều 26 có quy định“Trên cơ sở Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành do Chính phủ quy định, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mã số hàng hóa thống nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Để triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng và công bố các Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm dịch) thuộc thẩm quyền và trách nhiệm ban hành của quý Bộ, ngành (sau đây gọi tắt là các Danh mục chuyên ngành). Các Danh mục chuyên ngành phải bao gồm các thông tin sau:
- Tên hàng hóa (tên quốc tế, tên thương mại);
- Mô tả hàng hóa (cấu tạo, thành phần sản phẩm, công dụng, đóng gói...);
- Đơn vị tính;
- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật (nếu có)
Trong quá trình xây dựng các Danh mục chuyên ngành, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành cử đại diện đơn vị đầu mối của quý Bộ, ngành phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để rà soát, áp mã các Danh mục kèm mã số HS thống nhất với mã số thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Nhằm tạo điều kiện cho việc cập nhật thông tin và quản lý thống nhất các Danh mục chuyên ngành của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đề nghị các quý Bộ, ngành cung cấp dự thảo các Danh mục chuyên ngành và cán bộ đơn vị đầu mối tới Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trước ngày 15/10/2014 (file mềm Danh mục đề nghị gửi về hộp thư: [email protected]).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

(Đầu mối liên hệ: Đ/c Lê Nguyễn Việt Hà - Phó Trưởng phòng - Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan, ĐT: 0912698382).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?