BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12406/TCHQ-TXNK
V/v thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định.

Trả lời công văn số 1420/HQBĐ-NV ngày 21/12/2015 của Cục Hải quan Bình Định về vướng mắc khi xác định thời điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 30 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định:“1. Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế của người có thẩm quyền quy định tại Điều 29 Nghị định này”.

Điều 30 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:“Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định”.

Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang