BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ
CITES VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1241/KL-CTVN
V/v kiểm tra mẫu vật xuất khẩu thuộc các Phụ lục CITES

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngày 24/12/2008, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam nhận đượcthông báo của Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and WildlifeService) về việc lô hàng 200 cá thể trai tai tượng vàng (Tridacna crocea) nhậpkhẩu vào Hoa Kỳ theo giấy phép CITES cố 2328-2008 cấp ngày 27/11/2008 có kíchthước nhỏ hơn quy định của giấy phép. Theo quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản kích thước tối thiểu của trai taitượng vàng được phép khai thác là 140mm và giấy phép CITES số 2328-2008 do Cơquan Quản lý CITES Việt Nam cấp cho Doanh nghiệp tư nhân Đông Thành Hưng cũngghi rõ kích thước dài hơn hoặc bằng 140mm (Length³ 140mm). Tuy nhiên, Giấy phép CITES này đã được Chicục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất thông quan và cho xuất khẩu.

Để thực hiện nghiêm túc các quy định về thực thi Công ướcCITES và pháp luật Việt Nam, góp phần và bảo tồn, phát triển bền vững nguồn lợithủy sản, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam đề nghị:

1. Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cơ quan Hải quan cửa khẩukiểm tra kỹ những lô hàng xuất khẩu là mẫu vật động vật, thực vật hoang dãthuộc các Phụ lục của Công ước CITES trước khi cho thông quan. Trong trường hợpcần sự hỗ trợ xác định mẫu vật, liên hệ với Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam hoặccác Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam.

2. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản chỉ đạo cácChi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tăng cường công tác kiểm tra,giám sát hoạt động đánh bắt trai tai tượng, chỉ xác nhận số lượng xuất khẩu chonhững lô hàng đảm bảo các quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VPCITES.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Dũng