BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1241/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 123/LĐTBXH-TLngày 23/3/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việcghi tại trích yếu; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với các công ty cổ phần,công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trước đây áp dụng thanglương, bảng lương của công ty nhà nước, nay có nhu cầu thì tiếp tục được ápdụng thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ. Khi thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phảithực hiện theo nguyên tắc và các quy định hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vàThông tư số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

2/ Đối với một số chức danh cụthể thì thực hiện xếp lương như sau:

- Việc xếp lương đối với Chủtịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hộiđồng quản trị và thẩm quyền quyết định tiền lương là Hội đồng quản trị.

- Đối với các chức danh Phó Chủtịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng thì xếp lương PhóGiám đốc và Kế toán trưởng của Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổnggiám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

- Đối với các chức danh Trưởngphòng, Phó Trưởng phòng xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ.Nếu là thành viên Ban kiểm soát thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quyđịnh tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để quý Sở được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúngquy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân