TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1241/TCT-DNK
V/v: Xin chậm nộp thuế TNDN truy thu

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 123/HL ngày 27/02/2006 của Công ty cổ phần ô tô xe máy Hoa Lâm v/v Công ty xin chậm nộp thuế TNDN truy thu năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào giải trình của Công ty và ý kiến xác nhận, đề nghị của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn nói trên thì do Công ty hiểu chưa đúng chính sách ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Công ty cho rằng được ưu đãi miễn thuế TNDN năm 2004 và Công ty đã kê khai quyết toán thuế năm 2004 với Cục thuế theo số miễn giảm, theo đó công ty đã sử dụng toàn bộ lợi nhuận trước thuế để đầu tư mở rộng sản xuất. Căn cứ vào kết quả kiểm tra Quyết toán thuế năm 2004 của đoàn kiểm tra thuế thuộc Tổng cục Thuế thì Công ty không được miễn thuế năm 2004 và đã tính truy thu số thuế TNDN phải nộp do đó phát sinh số thuế phải nộp lớn, Công ty chưa bố trí được nguồn để nộp ngay.

Để tháo gỡ khó khăn cho Công ty, đề nghị Cục thuế căn cứ vào tình hình tài chính thực tế của Công ty, yêu cầu Công ty làm bản cam kết xác định cụ thể số tiền và thời hạn nộp thuế cho từng lần để xem xét chấp nhận cho Công ty được phân kỳ nộp số thuế truy thu của năm 2004 nhưng thời hạn nộp đủ số thuế theo quyết định của Tổng cục Thuế không quá 25/12/2006.

Trường hợp Công ty không nộp đúng thời hạn đã cam kết, thì phạt chậm nộp. Nếu đến ngày 25/12/2006 Công ty chưa nộp đầy đủ thì áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu đủ số thuế này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần ô tô xe máy Hoa Lâm
(Đ/c: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến